ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@roozgaran
روزگاران
104 عضو

تاریخ، حکایت و افسانه نیست،
روایتِ زندگی است.
تاریخ، داستان پادشاهان نیست،
سرگذشت روزگاران است.
اینجا سخن از تاریخ است و فرهنگ و تمدن،
که رمز ماندگاری آن، تأمل و گفتگوست.

کورش هادیان
دکترای تاریخ ایران، پژوهشگر و مدرس
پل ارتباطی:
@kou_hadian