کلاسهای مدرس جناب آقای استاد امساکی این هفته برگزار نمی گردد