دروسی که با تاخیر شروع شده و حدنصاب آنها ۱۲ جلسه می باشد