جبرانی درس معرفت شناسی مدرس جناب آقای استاد گنجور،پنجشنبه ۴ خرداد ازساعت 12:30 برگزار می گردد،خواهران