کلاس مدرس جناب آقای استاد پروانیان،شنبه ۶ خرداد برگزار نمی گردد