پیامک جعلی تخفیف بهای قبض گاز کاربران تحت هیچ شرایطی، بر روی لینک هایی که از سر شماره های شخصی ارسال می شوند کلیک نکنند و جهت کسب اطلاعات در مورد تخفیف بهای گاز به سایت شرکت ملی گاز ایران به آدرس nigc.ir مراجعه نمایند.