این وهن فقاهت شیعه است که یک نافقیه خود را مقرر ولی فقیه بخواند...