فرقه‌ی مصاف اگر مدرسه هم می‌بود باز مکتبی نبود و عرفی بود...