داده‌نمای طرح نشرخوبی‌ها ــــــــــــــــــــــــ از ثبت‌نام اولیه در طرح تا ارزیابی فعالیت‌ها ــــــــــــــــــــــــ شمع شبکهٔ مبلغان و عملیات‌های تبلیغی ShabakeTabligh.ir eitaa.com/ShabakeTabligh