ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@Fara_Motahari
مدرسه اندیشه ورزی فارا
187 عضو

فراگیری اصول و روش های اندیشه ورزی
🔵هدف و معنای زندگی
🔵روش زندگی سالم
🔵خانواده و جامعه خوشبخت
🔵زن گوهر خلقت
🔵تفکر و اندیشه ورزی درست
🔵آرامش حقیقی

☎️۰۹۹۰۶۹۸۸۳۳۲-۰۹۳۹۱۵۳۷۳۶۳
instagram.com/fara_motahari/
http://raghi.ir/fara/
ارتباط با ادمین :
@raghiadmin