eitaa logo
عفاف گرایی
286 دنبال‌کننده
2.1هزار عکس
614 ویدیو
34 فایل
◽️کانون «امین»◽️ مجموعه تخصصی ترویج فرهنگ عفافگرایی و تربیت جنسی از منظر آموزه های دینی مدیریت محترم کانون امین 👇 @shahidamin
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از عباس سرشته
...👌 ⁉️ یک تار موی من بیرون باشد، دنیا به آخر می‌رسد؟! ♦️اگــر یــک تــار مــو در غذایــی خــوب و خوشــمزه باشــد، آیــا دنیــا بــه آخــر می‌رسد؟ خیـر. ایـن تـار مـو حتـی مـزه و طعـم غـذا را هـم تغییـر نمی‌دهد، امـا بسـیاری از افراد طبیعتـا در چنیـن حالتـی دچـار دلزدگـی شـده و آن غـذای خـوب و خوشـمزه از چشمشان می‌افتد. ♦️از ســوی دیگــر ماجــرای ســؤال یکــی از اصحــاب امــام صــادق (علیه‌السلام) در ایــن زمینــه درس‌آموز اســت. روزی یکــی از یــاران امــام خدمــت ایشــان رســید و گفــت در یــک کــوزه روغــن یــک مــوش افتــاده، آیــا می‌شود آن روغــن را خــورد؟ امــام صــادق (علیه‌السلام) فرمودنــد: نمی‌توانی آن را بخـوری. مـرد گفـت آقـا یـک مـوش کوچکتـر از آن اسـت کـه باعـث شـود غـذای خـود را کنـار بگـذارم و از خیـر روغن‌های گـران قیمـت بگـذرم! امـام صــادق (علیه‌السلام) فرمودنـد: آن چیـزی کـه در نظـر تـو کوچـک اسـت، مـوش نیسـت. ایـن دیـن اسـت کـه در نظـر تـو کوچـک اسـت. ♦️بنابرایـن، وقتـی از ایـن زاویـه بـه ماجـرا نـگاه کنید متوجـه می‌شویم کـه یـک تـار مـو شـاید بـه خـودی خـود اهمیتـی نداشـته باشـد امـا وقتـی بـه ایـن توجـه کنیـم کـه حتـی نمایـش یـک تـار مـو هـم، سـرپیچی از فرمـان پـروردگار جهانیـان اسـت، بنابرایـن نمایـش حتـی یـک تـار مـو بـه نامحـرم هـم مهـم می‌شود. چطـور ممکـن اسـت روزانـه دسـت دعـا و نیـاز بـه درگاه پـرورگار بلنـد کنیـم و از او انتظـار داشـته باشـیم نیازهایمـان را تامیـن کنـد ولـی در عمـل بـه دسـتوراتش اهمیت ندهیم ؟؟ https://eitaa.com/sereshteh
هدایت شده از بیداری ملت
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
یک کار خوب در باغ ارم شیراز ❇️تشویق داره این کار معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز ❇️و این جسارت مثبتی که تو این ایام و تو این مکان پُر بازدید انجام دادن ولی همین تذکر رو اگر مردم عادی بدن نوعا دعوا درست میشه، باید مسئول هر مجموعه ای تذکر بده و مردم نقش مکمل را بازی کنند نه اینکه مسئول بیخیال بشه و مردم چیزی بگن و دعوا درست بشه و نهایتا رعایت نکنه... 🔴 👇 @bidariymelat
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔰 عامل بی بند و باری جامعه چه کسانی هستند؟/سیاسیون بی‌بند و بار. اگر شورای نگهبان در انتخابات‌ها با اینها برخورد می‌کرد.... 📽استاد پناهیان: 🔹 اگر شورای نگهبان قدرت داشت که تا یک رذل سیاسی در انتخابات دامن زد به بی بندوباری برای رأی آوردن کارت قرمز به او نشان می‌داد میفرستاد بیرون الان وضع مملکت اینجوری نبود. 🔹 کاری که سیاسیون بی شرف و رذل برای جمع کردن رای با مردم کردند ، ماهواره نتوانست انجام دهد . 😔 🔹 ریشۀ بی‌بندوباری در همۀ دنیا سیاسی است؛ ایران هم از این قضیه استثناء نیست! 🔹اگر بخشی از سیاسیون ما به خاطر رای آوردن ، در طول این ۳۰ _ ۴۰ سال گذشته ، فساد را دامن نمی زدند ، ۱۰ ٪ این وضع فسادی که شما می بینید ، توسط ماهواره ها نمی تونست ایجاد بشود . ✍🏻 پ.ن: به سیاسیون انتخاباتی اضافه بفرمایید مسئولین رده بالا تا پایین مملکتی از جمله برخی استاندارها و شهردارها و ائمه جمعه و فرماندهان سپاه و... @tore_sina https://eitaa.com/joinchat/911081556C963c6f7595
هدایت شده از سعیدیسم ✅
🔴 کاری نکنید که جبهه انقلاب به بند میم وصیتنامه امام متوسل شود 🔰جبهه انقلاب منتظرند که دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و سایر نهادها بساط پیش آمده در زمین را هر چه زودتر جمع کنند. 👈 اگر آنها به وظیفه خود عمل نکردند، در اینجا جبهه انقلاب چیزی جز بندمیم وصیتنامه امام خمینی ره را پیش روی خود نمی بیند. ⚠️ بخشی از بند میم وصیتنامه امام خمینی ره: " از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. و و اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد" ✅ کانال : https://eitaa.com/joinchat/748028099C062dd1f0bc
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
👈دختر خانم: تو باید بوی حجب و حیا و پاکی بدی. نه بوی زباله و کثافت.... 🪰والا مگسها همیشه دنبالت می افتن.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا