ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@khowzeh
کتاب سال حوزه
378 عضو

www.ketabehowzeh.ir
«همایش کتاب سال حوزه»
و «جشنواره مقالات علمی حوزه»

02537255890
داخلی 603 تا 605
608 و 609
ارتباط با مدیر اجرایی همایش:
@ketabehowzeh