ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@shereheyat
شعر هیأت
1404 عضو

🔹انتخاب شعر خوب، استوار و سالم، تأثیرگذار و روشن‌گرانه همواره دغدغه ذاکران و مرثیه‌خوانان اهل معرفت و شناخت بوده است.

🔹کانال «شعر هیأت» قدمی کوچک در راستای تحقق این رسالت بزرگ است.