ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@tmd_sarf
کانال اطلاع رسانی کمیته صرف
128 عضو

دفتر تدوین متون حوزه علمیه قم

ارتباط با دبیر: @mrmodarresi
سایت کمیته: www.tmd-dorus.ir