eitaa logo
حقوق برای ایرانیان
125 دنبال‌کننده
98 عکس
2 ویدیو
5 فایل
اداه کل آموزش های حقوقی دستگاه های اجرایی و اموزش های حقوقی شهروندان ذیل معاونت تحقیقات؛ اموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رییس جمهور
مشاهده در ایتا
دانلود
⁉️ اگر در رای دادگاه، سهو قلم (اشتباه تایپی، محاسباتی و ...) رخ دهد، تکلیف چیست؟ ✅اگر در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلمی رخ دهد مثل اینکه کلمه از قلم بیفتد یا زیاد بشود و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح و به طرفین ابلاغ خواهد کرد. ✅تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. ✅حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد. @amouzeshnahad
⁉️ سقف جبران خسارت مالی در حوادث رانندگی تا چه میزان است؟ ✅خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی، صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. ✅منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد. @amouzeshnahad
⁉️ مجازات خارج کردن اموال تاریخی چیست؟ هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی (تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی به عهده وزارت میراث فرهنگی می‌باشد) از کشور هرچند به خارج کردن آن منجر نشود، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به مجازات حبس و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود. @amouzeshnahad
⁉️ آیا هرکس می‌تواند شخصا (بدون مجوز قانونی) اقدام به اوراق کردن وسیله نقلیه خود کند؟ ✅هرکسی بخواهد وسیله نقلیه موتوری خود را اوراق کند باید مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد. ✅راهنمایی و رانندگی مکلف است ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن را بدهد و اگر مخالف این امر است تصمیم قطعی خود را ظرف همان یک هفته با ذکر دلایل مخالفت به متقاضی ابلاغ کند. ✅هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ گونه اقدامی ظرف مدت یک هفته انجام نداد، اوراق کردن وسیله نقلیه پس از گذشتن آن یک هفته مجاز است. ✅متخلف جهت اوراق وسلیه نقلیه به حبس محکوم خواهد شد. @amouzeshnahad
⁉️ مجازات قطع کردن درختان بر خلاف قانون چیست؟ ✅هرکس درختان پارک‌ها، بوستان‌ها و باغ‌ها را عالما و عامدا و برخلاف قانون قطع و یا موجب از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی برای قطع هر درخت محکوم می‌شود و اگر قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس محکوم خواهد شد. @amouzeshnahad
⁉️ دیوان عدالت اداری به چه منظوری تشکیل شده است؟ ✅در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی که خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده باشد، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه در شهر تهران تشکیل گردیده است. ✅به منظور راحتی مردم در دسترسی به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استان‌ها تاسیس می‌گردد. @amouzeshnahad
⁉️ تصمیم‌گیری در خصوص قسمت‌های مشترک آپارتمان برعهده چه کسی است؟ ✅در آپارتمانها چنانچه قراردادی بین مالکین وجود نداشته باشد، کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهای مشترک مثل موتورخانه، راهرو، حیاط و... با اکثریت آرای مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند. @amouzeshnahad
⭕️ معاینه محلی در امور کیفری ✅در امور کیفری هرگاه برای کشف واقعه و روشن شدن موضوع، معاینه محل ضرورت پیدا کند و یا متهم و یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات یا معاینه محلی میکند. ✅معاینه محلی جز در مواقع ضرورت باید در روز انجام شود. @amouzeshnahad
⁉️ آیا مالک قسمت اختصاصی، می‌تواند به تنهایی از قسمت مشترک ساختمان استفاده کند؟ ✅در آپارتمان‌ها حقوق هرمالک در قسمت اختصاصی و سهم او درقسمت‌های مشترک (مثل آسانسور، پشت بام و برق سه فاز)، غیر قابل تفکیک بوده و هر مالک به تنهایی نمی‌تواند مالکیت اختصاصی بر قسمت‌های مشترک داشته باشد و استفاده همه مالکین به صورت مشاعی خواهد بود و در صورت انتقال قسمت اختصاصی مثل فروش واحد، قسمت اشتراکی یا مشاع به صورت قهری (بدون توافق) منتقل خواهد شد. @amouzeshnahad
⭕️ حفظ حقوق شهروندان در مراحل دادرسی ✅در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری (مثل نیروی انتظامی) و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند (مثل مدیر دفتر دادگاه) الزامی است. ✅متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده و انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی حکومتی، به حبس نیز محکوم خواهند شد. @amouzeshnahad
⭕️ تعیین نماینده توسط مالکین آپارتمان ✅هرگاه در یک آپارتمان مالکین متعدد باشند، مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای پرداخت سهم مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند و اگر به این تکلیف عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود. ✅اگر عده حاضرین کمتر از یک سوم مالکین باشد، در این صورت برای یک مرتبه دیگر، تجدید دعوت (تشکیل جلسه مالکین) خواهد شد. @amouzeshnahad